Vadība

2022.gada 15.maija sapulcē uz vienu gadu ievēlēja valdi un revīzijas komisiju šādā sastāvā:

Valde:

  • Gundars Ābols – draudzes un valdes priekšnieks ar tiesībām pārstāvēt draudzi
  • Andrejs Pančenko – mantzinis
  • Andris Anspoks – draudzes priekšnieka vietnieks sabiedrisko attiecību jautājumos
  • Skaidrīte Daņiļēviča – lietvede
  • Aija Baķe – kasiere
  • Vilnis Daņiļēvičs – muzikālās daļas vadītājs
  • Andris Grots – mācītājs

Revidenti:

  • Evita Eva Aizupiete
  • Nora Baķe
  • Aivars Buls

Mācītājs ir draudzes padomes valdes dalībnieks saskaņā ar LELB Satversmi.