Mēs esam jaunatgriezto draudze

Marka 8:34-38
Iešana iepakaļ Kristum nozīmē, ka mums ir jāatgriežas katru dienu arī ja esam ticējuši Kristum gadu desmitus.