Debešķīgā iepirkumu liste

Marka 10:35-40

Lūgšana ir viena no būtiskām ticīgas dzīves sastāvdaļām. Kā pareizi lūgt?

Apustulis Jēkabs (Jēkaba 4) runā par pareizu lūgšanu: “jūs lūdzat un nedabūjat tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās”. Šie vārdi ir skarbi.

Tie mums māca, ka Dieva lūgšana nedrīkst būt debešķīga iepirkšanās liste, lai apmierinātu mūsu kārības.

Šīsdienas sprediķa tekstā (Marka 10:35-40) atrodam piemēru no lūgšanas, kuru varētu uzskatīt par nepareizu. Mācekļi Jēkabs un Jānis prasa Jēzum, ka gribētu būt, mūsdienu valodā runājot, vicepremjeri Kristus valstībā. Neba jau ka šī vēlme būtu slikta, jo Jēkabs un Jānis redz Jēzū, šajā klejojošajā sludinātājā, Dieva vienpiedzimušo dēlu – debess un zemes valdnieku. Viņi tic ka Jēzum piederēs galīgā uzvara un godība. Viņi grib laicīgi pieteikties un baudīt gaidāmās uzvaras augļus. Pirmie vārdi ko Kristus saka ir – jūs nezināt ko jūs lūdzat. Nesaprotiet gan to valstību gan to kā kāds kļūst liels tajā. Pasaules standarti te nav spēkā, un vērtības te netiek ņemtas vērā. Apdomājieties pirms ko tādu lūdzat!

Kam būs lemts sēdēt pie Kristus labās un kreisās rokas – to mēs nezinām. To visticamāk mēs uzzināsim tikai tad, kad piepildīsies Dieva valstība.

Taču patlaban paskatīsimies uz to – kā būs pareizi lūgt? rakstos ir teikts, ka jālūdz ir Jēzus Kristus vārdā. Ko tas nozīmē? Vai to, ka lūgšanas beigās jāpieliek frāze “to visu es lūdzu Tava dēla Jēzus Kristus vārdā”? Tas nav nekas slikts, taču tas neizpilda lietas dziļāko būtību. Ja mēs gribam pareizi lūgt Kristus vārdā, mums tad ir jālūdz – lai notiek pēc Viņa un pēc Dieva prāta. Lai tā Kunga prāts notiek kā debesīs tā arī virs zemes. lai tā Kunga prāts notiek arī tad, ja tas ir pretrunā ar to, kas ir man prātā. Un tā ir vispareizākā, visiedarbīgākā lūgšana, ka mēs sakām savu entuziasma un pārliecības pilnu jā vārdu mūsu Kungam, ka mūs priecē tā doma, ka Kristus un Dieva prāts notiek mūsu dzīvēs, jo Dievs zina vislabāk kas mums vajadzīgs un kas mums ir vēlams. Viņu priecē tie, kas lūdz ne tikai Jēzus vārdā bet kuri lūdz pēc Jēzus prāta. Tā ir vispareizākā un visiedarbīgākā lūgšana, tā taps atbildēta.

Jēkaba vēstules 4.nodaļa