Dzirdēt dzirdiet, bet nesaprotiet

Jes 6:9-13 Tad Viņš sacīja: “Ej un saki šai tautai: dzirdēt dzirdiet, bet nesaprotiet, redzēt redziet, bet neizprotiet un neapjēdziet! Apcietini šās tautas sirdi un padari tās ausis nedzirdīgas, un apstulbo tai acis, ka tā neredz ar savām acīm, nedzird ar savām ausīm un nesaprot ar savu sirdi un neatgriežas, lai taptu dziedināta.” Kā lai saprotam šos vārdus? Vai Dievs tīšām grib likt šķēršlus ceļā uz savu valstību? Visi pravieši aicināja jūdu tautu atgriezties. Daudz brīdinājumu tika pasniegti. Tomēr tauta neatgriezās. Tāpēc Dieva dusmas bija taisnīgas un pelnītas. Līdzīgi ir par līdzību par sējēju.
Mt 13:1-17 Tad mācekļi, piegājuši viņam klāt, jautāja: “Kādēļ tu ar viņiem runā līdzībās?” Viņš tiem atbildēja: “Jums ir dots zināt Debesu valstības noslēpumus, bet viņiem nav dots. Kam ir, tam tiks dots, un tas būs pārpārēm bagāts, bet, kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Es viņiem runāju līdzībās tādēļ, ka tie skatīdamies neredz un klausīdamies nedzird un nesaprot. Pie viņiem piepildās Jesajas pravietojums..
Klausītāju loks, kas dzirdēja līdzību par sējēju biļa ļoti kupls, bet to, kas saņēma skaidrojumu bija maz. Vai Dievs tīšām sniedz nepietiekamu informāciju un grib, lai cilvēki neatgriežas? Klausītāju lielākā daļa vēlāk pārdomājot Kristus vārdus var nodomāt, ka tā ir katram lauksaimniekam zināma patiesība. Šīs līdzības dzirdētājiem ir vairākas iespējas kā rīkoties, tai skaitā meklēt Kristu un tā mācekļus un lūgt skaidrojumu.