Mums katram ir iespēja labot Ādama kļūdu

Mums katram ir iespēja labot Ādama un Ievas kļūdu, atliek tikai to gribēt un pieņemt!

Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Israēlam, tavai tautai (Luk 2:29-32)
Jo Dievam, kura dēļ ir viss un caur kuru ir viss, labpatikās, ka, ievedot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Tāpat kā tas, kas svētī, arī tie, kurus svētī, visi ir no viena; un tādēļ viņš arī nekaunas saukt tos par brāļiem, sacīdams:
es pasludināšu tavu vārdu savu brāļu vidū,
es dziedāšu tev slavu draudzē.
Un vēl viņš saka:
es paļaušos uz viņu.
Un vēl:
redzi, es un bērni, ko Dievs man devis.
Tādēļ ka šiem bērniem ir miesa un asinis, arī viņš tāpat ir pieņēmis miesu un asinis, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir, velnu, un lai atbrīvotu tos, kas nāves baiļu dēļ visu savu mūžu bija pakļauti verdzībā. (Ebr 2:10-15)
1 Mozus 3:9-15 Kur tu esi, Ādam?
Tas bija bargs sods, taču Dievs par to bija brīdinājis.
 
Dievs sūtīja Savu Dēlu, lai glābtu mūs visus no grēka. Kristus augšāmcelšanās deva neatgriezenisku triecienu nāvei un sātanam. Ik katra cilvēka dzīvē tagad šī Ādama kļūda ir labojama, jo Dievs caur Kristu ir devis izdevību pacelties pāri grēkam, pāri nāvei, pāri ellei. Atliek mums to gribēt un pieņemt.
 
Romiešiem 5:15 “jo viena cilvēka pārkāpuma dēļ daudzi ir miruši un viena Cilvēka – Jēzus Kristus -dāvana žēlastībā pārpārēm ir nākusi pār daudziem.”